ครูสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 

 


นางมณีรัตน์  เมฆไธสง
MANEERAT  MAKTHAISONG

ครูเชี่ยวชาญ
หัวหน้าสายชั้น
เยี่ยมชมเว็บไซต์ครู


นางอรุณวรรณ  เจียกงูเหลือม
ARUNWAN  CHIAKNGULUEAM
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เยี่ยมชมเว็บไซต์ของครู


นางสุวรรณี  พงษ์บุตร
SUWANNEE  PONGBOOT
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เยี่ยมชมเว็บไซต์ครู


นางวาสนา  ตามสีวัน
WASANA   TARMSIWAN
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3
เยี่ยมชมเว็บไซต์ครู


นายชวลิต  จันทร์เกษร
CHAWALIT JANKESORN
ครู
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4
เยี่ยมชมเว็บไซต์ครู


นายศักดิ์ชัย  กาฬสุวรรณ
SAKCHAI  KANSUWAN
ครูชำนาญการพิเศษ
เยี่ยมชมเว็บไซต์ครู


นายเอกสิทธิ์  มุลคุตร
EGASIT  MULLAKHUT
ครูชำนาญการพิเศษ
เยี่ยมชมเว็บไซต์ครู


นางสาวนิรชร ชุติเนตร
NIRACHORN CHUTINATE
ครูชำนาญการ
เยี่ยมชมเว็บไซต์ครู