ครูสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 

 

    
นายชำนาญ  ผดุงเกียรติโสภณ
CHAMNARN  PHADUNGKEATSOPHON
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้น
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกปีที่ 3/3
เยี่ยมชมเว็บไซต์ครู


นางสาวพัทนินทร์  แก้วลี
PATTANIN  KAEWLEE
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกปีที่ 3/1
เยี่ยมชมเว็บไซต์ครู


นายกิตติพศ  คำโกน
KITTIPHOT  KHAMKON
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกปีที่ 3/2
เยี่ยมชมเว็บไซต์ครู


นางสาวสุรีย์  ป้องกัน

SUREE  PONGDUN
ครูเชี่ยวชาญ
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกปีที่ 3/4
เยี่ยมชมเว็บไซต์ครู


นายขันติ  เมฆไธสง
KHUNTI  MAKTHAISONG
ครูเชี่ยวชาญ
เยี่ยมชมเว็บไซต์ครู


นางสุุกฤตา  สันเทียะ
SUKITA  SUNTHIA
ครูชำนาญการ
เยี่ยมชมเว็บไซต์ครู


นายธนันท์รัฐ  สินธุประสิทธิ์

THANANRAT  SINTUPASIT
ครู
เยี่ยมชมเว็บไซต์ครู
นายรณกฤต  ก้อนภูธร
RONNAKRIT  KONPUTON
ครู
เยี่ยมชมเว็บไซต์ครู