ครูสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 

 


นายขันติ  เมฆไธสง
KHUNTI  MAKTHAISONG
ครูเชี่ยวชาญ
หัวหน้าสายชั้น
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2

เยี่ยมชมเว็บไซต์ครู


นางสาวพัทนินทร์  แก้วลี
PATTANIN  KAEWLEE
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกปีที่ 3/1
เยี่ยมชมเว็บไซต์ครู


นายชำนาญ  ผดุงเกียรติโสภณ
CHAMNARN  PHADUNGKEATSOPHON
ครูเชี่ยวชาญ
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกปีที่ 3/3
เยี่ยมชมเว็บไซต์ครู


นายชัยพร ชื่นใจ
CHAIYAPORN CHUENJAI
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกปีที่ 3/4
เยี่ยมชมเว็บไซต์ครู


นางสาวสุรีย์  ป้องกัน
SUREE  PONGDUN
ครูเชี่ยวชาญ

เยี่ยมชมเว็บไซต์ครู


นางสุุกฤตา  สันเทียะ
SUKITA  SUNTHIA
ครูชำนาญการพิเศษ
เยี่ยมชมเว็บไซต์ครู


นายธนันท์รัฐ  สินธุประสิทธิ์

THANANRAT  SINTUPASIT
ครู
เยี่ยมชมเว็บไซต์ครู
นายรณกฤต  ก้อนภูธร
RONNAKRIT  KONPUTON
ครู
เยี่ยมชมเว็บไซต์ครู