ครูสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 

 


นายชำนาญ  ผดุงเกียรติโสภณ
CHAMNARN  PHADUNGKEATSOPHON
ครูเชี่ยวชาญ
หัวหน้าสายชั้น
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3

เยี่ยมชมเว็บไซต์ครู


นางสาวพัทนินทร์  แก้วลี
PATTANIN  KAEWLEE
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกปีที่ 3/1
เยี่ยมชมเว็บไซต์ครู


นางกาญจนา  บัวหอม
KANJANA BUAHOM
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกปีที่ 3/2
เว็บไซต์ของครู


นายชัยพร ชื่นใจ
CHAIYAPORN CHUENJAI
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกปีที่ 3/4
เยี่ยมชมเว็บไซต์ครู


นางสุุกฤตา  สันเทียะ
SUKITA  SUNTHIA
ครูชำนาญการพิเศษ
เยี่ยมชมเว็บไซต์ครู


นางกนกอร  จันทร์เกษร
KANOKON JANKESORN
ครูชำนาญการ
เว็บไซต์ของครู


 นายธนันท์รัฐ  สินธุประสิทธิ์
THANANRAT  SINTUPASIT
ครูชำนาญการ
เยี่ยมชมเว็บไซต์ครู