Browsing Category

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 เอกสารหลักฐานที่ต้องเตรียมในการสมัครเข้าเรียนในสถานศึกษานี้ 1.รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 แผ่น 2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน /บิดา /มารดา อย่างละ 2 แผ่น…

รวมใบความรู้/ใบงานช่วงโควิตรอบ2

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ได้จัดทำใบความรู้และใบงานในทุกสายชั้น เพื่อให้นักเรียนได้ดาวน์โหลด ไปศึกษาและทำแบบฝึกหัดตามใบงานที่แต่ละสายชั้นแจกให้  ในช่วงหยุดเรียนเนื่องจากภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่ารอบ 2 …

ผลการเรียนออนไลน์ภาคเรียนที่ 1/2563

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ขอประกาศแจ้งผลการเรียนของนักเรียนทั้งหมดตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ผ่านทางระบบแจ้งผลการเรียนออนไลน์  โดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน และ วันเดือนปีเกิดของนักเรียน กรอกเพื่อ…

ศึกษาดูงานโรงเรียนมีชัยพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำคณะครูโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ และโรงเรียนบ้านหนองคู ศึกษาดูงานโรงเรียนมีชัยพัฒนา อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการวิจัย…