Browsing Category

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

ใบงาน/ใบความรู้รอบ 2

เนื่องจากการหยุดเรียนในในช่วงภาวะการเกิดโรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 ทางโรงเรียนจึงได้จัดทำใบความรู้/ใบงานไว้ให้นักเรียนได้ดาวน์โหลดไปทำในช่วงวันหยุดเรียนระหว่างวันจันทร์ที่ 11- วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564…

รวมใบความรู้/ใบงานช่วงโควิตรอบ2

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ได้จัดทำใบความรู้และใบงานในทุกสายชั้น เพื่อให้นักเรียนได้ดาวน์โหลด ไปศึกษาและทำแบบฝึกหัดตามใบงานที่แต่ละสายชั้นแจกให้  ในช่วงหยุดเรียนเนื่องจากภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่ารอบ 2 …

ผลการเรียนออนไลน์ภาคเรียนที่ 1/2563

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ขอประกาศแจ้งผลการเรียนของนักเรียนทั้งหมดตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ผ่านทางระบบแจ้งผลการเรียนออนไลน์  โดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน และ วันเดือนปีเกิดของนักเรียน กรอกเพื่อ…

ศึกษาดูงานโรงเรียนมีชัยพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำคณะครูโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ และโรงเรียนบ้านหนองคู ศึกษาดูงานโรงเรียนมีชัยพัฒนา อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการวิจัย…