Browsing Category

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

ตารางสอบ 1/2565

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2565   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4…

วันที่ 16 กันยายน 2565   กลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  …

ร่วมต้อนรับ นางสาวพิชานิกานต์ วีระพันธ์ เนื่องในโอกาสโอนย้ายมาดำรงตำแหน่ง ครู…

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ   นำโดย ดร.สราวุธ   ทองปัน  ผู้อำนวยการสถานศึกษาพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ หัวหน้าสายชั้น ให้การต้อนรับ นางสาวพิชานิกานต์…

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านไอที ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 8 กันยายน 2565 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ จัดโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านไอที ประจำปีการศึกษา 2565…

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง…

วันที่ 25 สิงหาคม 2565  ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติให้การต้อนรับ นายประจักษ์ พุฒิพิมพ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยนายพิจิตร…

คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 28 ปี 2565

วันที่ 19-24 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ นำโดย ดร.สราวุธ  ทองปัน ผู้อำนวยการสถานศึกษา…

โครงการวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ จัดโครงการวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ดร.สราวุธ  ทองปัน ผู้อำนวยการสถานศึกษา…

การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 4 และ ชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์…

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ นำโดย ดร.สราวุธ  ทองปัน ผู้อำนวยการสถานศึกษา  พร้อมด้วยนางสาวชลัยรัตน์   สองสี  …

โครงการประเมินผู้เรียนด้านการอ่านออกเขียนได้ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 คณะครูโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมโครงการประเมินผู้เรียนด้านการอ่านออกเขียนได้…

ระบบแจ้งผลการเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

คลิก>>>ผลการเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 คลิก>>>ผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3