Browsing Category

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายวิชาลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3…

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ จัดโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายวิชาลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด…

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายวิชาลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 31 มกราคม 2566 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ จัดโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายวิชาลูกเสือ เนตรนารี…

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายวิชาลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6…

วันที่ 25-27 มกราคม 2566 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ จัดโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายวิชาลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด…

เปิดโครงการกิจกรรมปั้นแต่งสร้างสรรค์งานศิลปะน้องหนูอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  นำโดย  ดร.สราวุธ   ทองปัน  ผู้อำนวยการสถานศึกษา…

มอบเกียรติบัตรมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 12 ณ เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี 2565

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ นำโดย ดร.สราวุธ   ทองปัน ผู้อำนวยการสถานศึกษามอบเกียรติบัตรการประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา (ครู)…

มอบเกียรติบัตรมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 12 ณ เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี 2565

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ นำโดย ดร.สราวุธ   ทองปัน ผู้อำนวยการสถานศึกษามอบเกียรติบัตรการประกวดแข่งขันโครงงาน วิทยาศาสตร์…

ตารางสอบ 1/2565

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2565   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4…