ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 

 


ดร.ปริญญา  เพชรดี

PARINYA   PETCHDEE
ครูชำนาญการ
หัวหน้าสายชั้น
ครูประจำชั้น ป. 5/1
เว็บไซต์ของครู


นางศิริรันชนิภา ศิริชยพันธ์

SIRIRUNCHANIPA SIRICHAYAPHAT
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ป. 5/2
เว็บไซต์ของครู


นางสุดารัตน์  ตั้งวงศ์ไชย

SUDARAT  TANGWONGCHAI

ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ป. 5/3
เว็บไซต์ของครู


นางประไพศรี  เศิกศิริ
PRAPAISRI  SERKSIRI
ครูเชี่ยวชาญ
ครูประจำชั้น ป. 5/4
เว็บไซต์ของครู


นายเลิศศักดิ์  ภัทรสิริเมธากุล
LERSSUK PUTTARASIRIMETAGOON
ครู
ครูประจำชั้น ป. 5/5
เว็บไซต์ของครู


นางธีรนุช  บุญประชม
TEERANUCH  BOONPRACHOM
ครูชำนาญการพิเศษ
เว็บไซต์ของครู


นายเวียงไชย  มิมาชา
WIANGCHAI  MIMACHA
ครูชำนาญการพิเศษ
เว็บไซต์ของครู


นายนรินทร์  มิระสิงห์
NARIN  MIRASINGH
ครูชำนาญการพิเศษ
เว็บไซต์ของครู


นายอานนท์  พลสวัสดิ์
ANON PONSAWAT
ครูชำนาญการพิเศษ
เว็บไซต์ของครู


นายพยุงศักดิ์  บุญมี
PHAYUNGSAK BUNMI
ครูชำนาญการพิเศษ
เว็บไซต์ของครู


นายสุวัฒน์ เวชการ
SUWAT WETCHAKAN
ครูชำนาญการ
เยี่ยมเว็บไซต์ของครู