ผู้บริหารสถานศึกษาปัจจุบัน

ดร.สราวุธ  ทองปัน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา  วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

นางวิศัลย์ศยา  แก้วพิกุล
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
ฝ่ายบริหาร กลุ่มงานกิจการนักเรียน

นางสาวสิรินพพา  คนมั่น
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
กลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคคล

นางสาววิยะดา  หวังชนะ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายรณกฤต  ก้อนภูธร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป