ผู้บริหารสถานศึกษาปัจจุบัน

ดร.สราวุธ  ทองปัน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา  วิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

นางสาววิศัลย์ศยา  พาพรหม
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

นางชลัยรัตน์  สองสี
ครู  วิทยฐานะ  ครูเชี่ยวชาญ
ทำหน้าที่ รักษาการรองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายขันติ  เมฆไธสง
ครู  วิทยฐานะ  ครูเชี่ยวชาญ
ทำหน้าที่ รักษาการรองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานทัวไป

นางสาวจันจิรา  ตันติศิรินทร์
ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ทำหน้าที่ รักษาการรองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคคล