ผู้บริหารสถานศึกษาปัจจุบัน

ดร.สราวุธ  ทองปัน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา  วิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

นางสาววิศัลย์ศยา  พาพรหม
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

นางสาวสิรินพพา  คนมั่น
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
กลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคคล

นางสาววิยะดา  หวังชนะ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายรณกฤต  ก้อนภูธร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่มบริหารงานทั่วไป