ผู้บริหารเทศบาล

 

 


นายจีระชัย  ไกรกังวาร
นายกเทศมนตรี


นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา
รองนายกเทศมนตรี


นายบุญยง  จินตนะกุล
รองนายกเทศมนตรี


นายอุทัย  วะรงค์
ปลัดเทศบาล


นางสาวสุมุนทา หาญวงศ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา