ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4


นางอังคณา  ภูมิพายัพ
ANGKANA PUMIPAYAP
ครูเชี่ยวชาญ
หัวหน้าสายชั้น
ครูประจำชั้น ป. 4/3
เว็บไซต์ของครู


นางดวงกมล ทองศรี

DOUNGKAMOL THONGSRI
ครูเชี่ยวชาญ
ครูประจำชั้น ป. 4/1
เว็บไซต์ของครู


นางสุธิดา  ยิ่งเจริญพาสุข
SUTIDA YINGCHAROENPASUK
ครูเชี่ยวชาญ
ครูประจำชั้น ป. 4/2
เว็บไซต์ของครูนางชาลินี  โสดาลี

CHALINEE SODALEE
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ป. 4/4
เว็บไซต์ของครู


นางสาวจุฬาวรรณ  ปาสาจันทร์
CHULAWAN PASACHAN
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ป. 4/5
เว็บไซต์ของครู


นางรัญญาภรณ์  ส่งสุข
RANYAPORN SONGSUK
ครูเชี่ยวชาญ
เว็บไซต์ของครู


นางสาวจิรายุ  สายทอง
JIRAYU SAYTHONG
ครูเชี่ยวชาญ
เว็บไซต์ของครู


นางอารีรัตน์  โสกัณทัต
AREERAT SOKANTAT
ครูชำนาญการพิเศษ
เว็บไซต์ของครู


นางสุภาพ  ไชยกาล
SUPARB CHAIYAKARN
ครูชำนาญการพิเศษ
เว็บไซต์ของครู


จ่าเอกดวงพร นามหิงษ์
DUANGPORN NAMHING
ครูชำนาญการ
เว็บไซต์ของครู