ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


นายสมนึก น้อยวรรณะ
SOMNUEK NOIWANNA
ครูเชี่ยวชาญ
หัวหน้าสายชั้น
ครูประจำชั้น ป. 6/1
เว็บไซต์ของครู


นางสาวภาวิณี  สืบสวน
PHAWINI  SUEPSUAN
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ป. 6/2
เว็บไซต์ของครู


นางสาวพิสมัย ลาภสาร
PITSAMAI LAPSARN
ครูชำนาญพิเศษ
ครูประจำชั้น ป. 6/3
เว็บไซต์ของครู


นายวชิรศักดิ์  มีสวัสดิ์


ครู
ครูประจำชั้น ป. 6/4
เว็บไซต์ของครู


นางเพชรรัตน์  ทรัพย์โคกสูง

PATCHARAT  SAPKHOKSUNG
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ป. 6/5
เว็บไซต์ของครู


นายปรีชากร  นามแสงผา
PREECHAKORN  NAMSEANGPHA
ครูชำนาญการพิเศษ
เว็บไซต์ของครู


นายเจตน์ตระการ  บุญประสิทธิ์
JETTRAKAN  BOONPRASIT
ครูชำนาญการพิเศษ
เว็บไซต์ของครู


นายอัครพล  พลชัย
AKKHARAPHON  PHONCHAI
ครูชำนาญการ
เว็บไซต์ของครู


นางสาวแพววดี  สร้อยคำ
PRAEWWADEE  SROYKHUM
ครู
เว็บไซต์ของครู


นางสาวธนพร  ระดาบุตร


ครูอัตรจ้าง
เว็บไซต์ของครู