ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


นายสมนึก น้อยวรรณะ
SOMNUEK NOIWANNA
ครูเชี่ยวชาญ
หัวหน้าสายชั้น
ครูประจำชั้น ป. 6/1
เว็บไซต์ของครู


นางสาวภาวิณี  สืบสวน
PHAWINI  SUEPSUAN
ครู
ครูประจำชั้น ป. 6/2
เว็บไซต์ของครู


นางสริตา  กันยามา
SARITA  KANYAMA
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ป. 6/3
เว็บไซต์ของครู


นายสันติชัย  ฤทธาพรม

SANTICHAI  RITTHAPROM
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ป. 6/4
เว็บไซต์ของครู


นางเพชรรัตน์  ทรัพย์โคกสูง

PATCHARAT  SAPKHOKSUNG
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ป. 6/5
เว็บไซต์ของครู


นายปรีชากร  นามแสงผา
PREECHAKORN  NAMSEANGPHA
ครูชำนาญการพิเศษ
เว็บไซต์ของครู


นายเจตน์ตระการ  บุญประสิทธิ์
JETTRAKAN  BOONPRASIT
ครูชำนาญการพิเศษ
เว็บไซต์ของครู


นางสาวปิยรัตน์  แสงงาม
PIYARAT SANGNGAM
ครูชำนาญการพิเศษ
เว็บไซต์ของครู


นายอัครพล  พลชัย
AKKHARAPHON  PHONCHAI
ครูชำนาญการ
เว็บไซต์ของครู


นางสาวเจนจิรา  พวงจำปา
CHENCHIRA  PHUANGCHAMPA
ครูอัตราจ้าง
เว็บไซต์ของครู