ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


นายสมนึก น้อยวรรณะ
SOMNUEK NOIWANNA
ครูเชี่ยวชาญ
หัวหน้าสายชั้น
ครูประจำชั้น ป. 6/1
เว็บไซต์ของครู


นางสาวภาวิณี  สืบสวน
PHAWINI  SUEPSUAN
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ป. 6/2
เว็บไซต์ของครู


นางสริตา  กันยามา
SARITA  KANYAMA
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ป. 6/3
เว็บไซต์ของครู


นายสันติชัย  ฤทธาพรม

SANTICHAI  RITTHAPROM
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ป. 6/4
เว็บไซต์ของครู


นางเพชรรัตน์  ทรัพย์โคกสูง

PATCHARAT  SAPKHOKSUNG
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ป. 6/5
เว็บไซต์ของครู


นายปรีชากร  นามแสงผา
PREECHAKORN  NAMSEANGPHA
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ป. 6/2
เว็บไซต์ของครู


นายเจตน์ตระการ  บุญประสิทธิ์
JETTRAKAN  BOONPRASIT
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ป. 6/3
เว็บไซต์ของครู


นายอัครพล  พลชัย
AKKHARAPHON  PHONCHAI
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ป. 6/5
เว็บไซต์ของครู


นางสาวเจนจิรา  พวงจำปา
CHENCHIRA  PHUANGCHAMPA
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ป. 6/1
เว็บไซต์ของครู