ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน

ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ตั้งอยู่เลขที่ ๕๑  ถนนสถลมาร์ค  ตำบลวารินชำราบ  อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  รหัสไปรษณีย์ ๓๔๑๙๐  หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๕๓๒-๑๓๖๒, ๐-๔๕๓๒-๓๔๐๓  โทรสาร ๐-๔๕๓๒-๓๕๕๙  เว็บไซต์ http://www. wichachart.ac.th  สังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑  ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓  กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ ๑๐

ทิศเหนือ               ตรงข้ามกับตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบ

ทิศใต้                  ตรงข้ามกับตึกแถวและอาคารพาณิชย์

ทิศตะวันออก          ตรงข้ามกับตึกแถวและอาคารพาณิชย์

ทิศตะวันตก           ตรงข้ามกับธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาวารินชำราบ

 

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหารสถานศึกษา

 นายสราวุธ  ทองปัน  ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ         วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาเอก  สาขาการดุษฏี

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  ที่ได้รับแต่งตั้งปีการศึกษา ๒๕๕๙  จำนวน ๔คน

๑.  นายธนศักดิ์  ภูธา                    ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

๒.  นางสาววิศัลย์ศยา  พาพรหม       ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

๓.  นางสาวสิรินพพา  คนมั่น           ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

๔.  นางพรรณี  อิฐรัตน์                  ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

 

. ข้อมูลชุมชน

สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนเมือง  โรงเรียนอยู่ติดตลาดสดของเทศบาลเมืองวารินชำราบ  ชุมชนมีความหนาแน่น  จำนวนประชากรประมาณ ๓๐,๐๐๐คน  ซึ่งมีจำนวนเด็กในวัยเรียน ๑๐,๐๐๐คน  อาชีพที่สำคัญคือ  ค้าขาย  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  และประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปีประมาณ ๕๐,๐๐๐บาท