ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน

ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ตั้งอยู่เลขที่ ๕๑  ถนนสถลมาร์ค  ตำบลวารินชำราบ  อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  รหัสไปรษณีย์ ๓๔๑๙๐  หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๕๓๒-๑๓๖๒, ๐-๔๕๓๒-๓๔๐๓  โทรสาร ๐-๔๕๓๒-๓๕๕๙  เว็บไซต์ http://www. wichachart.ac.th  สังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑  ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓  กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ ๑๐

ทิศเหนือ               ตรงข้ามกับตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบ
ทิศใต้                     ตรงข้ามกับตึกแถวและอาคารพาณิชย์
ทิศตะวันออก       ตรงข้ามกับตึกแถวและอาคารพาณิชย์
ทิศตะวันตก          ตรงข้ามกับธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาวารินชำราบ

 

  แผนผังโรงเรียน

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหารสถานศึกษา

    นายสราวุธ  ทองปัน  ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก  สาขาการบริหารการศึกษา

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  ที่ได้รับแต่งตั้งปีการศึกษา ๒๕๖๕  จำนวน ๔ คน

  ๑. นางสาววิศัลย์ศยา  พาพรหม
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

  ๒.นางสาวสิรินพพา  คนมั่น
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
กลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคคล

  ๓.นางสาววิยะดา  หวังชนะ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ

  ๔.นายรณกฤต  ก้อนภูธร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่มบริหารงานทัวไป

 

. ข้อมูลชุมชน

สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนเมือง  โรงเรียนอยู่ติดตลาดสดของเทศบาลเมืองวารินชำราบ  ชุมชนมีความหนาแน่น  จำนวนประชากรประมาณ ๓๐,๐๐๐คน  ซึ่งมีจำนวนเด็กในวัยเรียน ๑๐,๐๐๐คน  อาชีพที่สำคัญคือ  ค้าขาย  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  และประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปีประมาณ ๕๐,๐๐๐บาท