ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน

ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ตั้งอยู่เลขที่ ๕๑  ถนนสถลมาร์ค  ตำบลวารินชำราบ  อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  รหัสไปรษณีย์ ๓๔๑๙๐  หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๕๓๒-๑๓๖๒, ๐-๔๕๓๒-๓๔๐๓  โทรสาร ๐-๔๕๓๒-๓๕๕๙  เว็บไซต์ http://www. wichachart.ac.th  สังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑  ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓  กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ ๑๐

ทิศเหนือ               ตรงข้ามกับตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบ

ทิศใต้                  ตรงข้ามกับตึกแถวและอาคารพาณิชย์

ทิศตะวันออก          ตรงข้ามกับตึกแถวและอาคารพาณิชย์

ทิศตะวันตก           ตรงข้ามกับธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาวารินชำราบ

 

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหารสถานศึกษา

 นายสราวุธ  ทองปัน  ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ   วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาเอก  สาขาการดุษฏี

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  ที่ได้รับแต่งตั้งปีการศึกษา ๒๕๖๓  จำนวน ๔ คน

๑. นางสาววิศัลย์ศยา  พาพรหม
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

๒. นางพรรณี  อิฐรัตน์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารงานทัวไป

๓. นางชลัยรัตน์  สองสี
ครู  วิทยฐานะ  ครูเชี่ยวชาญ  ทำหน้าที่ รักษาการรองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ

๔. นางสาวจันจิรา  ตันติศิรินทร์
ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ  ทำหน้าที่ รักษาการรองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคคล

 

. ข้อมูลชุมชน

สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนเมือง  โรงเรียนอยู่ติดตลาดสดของเทศบาลเมืองวารินชำราบ  ชุมชนมีความหนาแน่น  จำนวนประชากรประมาณ ๓๐,๐๐๐คน  ซึ่งมีจำนวนเด็กในวัยเรียน ๑๐,๐๐๐คน  อาชีพที่สำคัญคือ  ค้าขาย  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  และประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปีประมาณ ๕๐,๐๐๐บาท