กำหนดการอบรมครูผู้สอนด้วยรูปแบบออนไลน์ สะเต็มศึกษา 2563

0 180

ลิงค์เข้าสอบก่อนเรียนและเข้ารับการอบรมครูผู้สอนด้วยรูปแบบออนไลน์ สะเต็มศึกษา (สสวท.) ปีการศึกษา 2563 http://stemreg.ipst.ac.th/all_event

กำหนดการอบรมครูผู้สอนด้วยรูปแบบออนไลน์ สะเต็มศึกษา ปีการศึกษา 2563โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ เทศบาลเมืองวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
-ระดับปฐมวัย, ประถมศึกษาตอนต้น วันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2563 สถานที่ ณ ห้องประชุม 3
-ระดับประถมศึกษาตอนปลาย, มัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 12 – 13 กันยายน 2563 สถานที่ ณ ห้องประชุม 3
เวลา 08.30 – 16.30 น. (เวลาอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)

รายชื่อคณะครูระดับปฐมวัย
โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
1.นางสาวจุฑารัตน์ ศุภสร
2.นางนันท์นลิน ทองปัน
3.นางดาราวรรณ พันธ์ศรี
4.นางจิตรลดา บุญเหมาะ
5.นางวลัยพรรณ สาตา
6.นางโกศล พิศชวนชม
7.นางสาวลัคณา หวังดี
8.นางพรพิศ สวาทที

—————————————————-

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ
9.นางสาววรวลัญชี มาลัย
10.นางสาวอรุณวรรณ ยืนยาว
11.นางแสงรัตน์ มาลากรรณ
12.นางสาวสิรินธร สืบสิงห์
13.นางสาวเพียงขวัญ นะวะคำ
14.นางประไพ รอบรู้

—————————————————-

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่น (มิตรภาพที่ ๕)
15.นางอรอนงค์ สายสอน

—————————————————-

รายชื่อคณะครูระดับประถมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
1.นางสาวจุรีรัตน์ เกษมสุข
2.นางสาวปิยะพร เสถียรเสาวภาคร์
3.นางนวรัตน์ รณยุทธ
4.นายรัชตะวงศ์ คนมั่น
5.นางวิไล ภาเรือง
6.นางสาวพัชริดา จันทะกรณ์
7.นางธิดารัตน์ ยิ่งยืน
8.นางรัตนพร พิลึก
9.นางพิณทิพย์ ภักดี
10.นางณัชชา มุลคุตร
โรงเรียนบัวงามวิทยา
11.นางศรีทอง ชัยชนะ

รายชื่อครูผู้สอนเข้ารับการอบรมด้วยรูปแบบออนไลน์ สะเต็มศึกษา ปีการศึกษา 2563ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
1.ธเกียรติกมล ทองงอก
2.ปรีชากร นามแสงผา
3.ธีรนุช บุญประชม
4.กาญจนา บัวหอม
5.ดวงพร นามหิงษ์
6.กิตติพศ คำโกน
7.แสงดาว น้อยวรรณะ
8.เจตน์ตระการ บุญประสิทธิ์
9.สมนึก น้อยวรรณะ
10.พิกุล นามมุงคุล
11.เวียงไชย มิมาชา
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่น (มิตรภาพที่ ๕)
12.สิริสุดา วาณิชย์ศิริ
13.อิสรีย์ นนท์ธีระจรูญ
โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ
14.เจนจิรา แก้วคำแสน

รายชื่อครูผู้สอนเข้ารับการอบรมด้วยรูปแบบออนไลน์ สะเต็มศึกษา ปีการศึกษา 2563ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
1. นางสาวจันจิรา ตันติศิรินทร์
2. นางสาวพัทนินทร์ แก้วลี
3. นางสุกฤตา สันเทียะ
4. นางสาวอรุณี พันธ์ศรี
5. นางวาสนา ตามสีวัน
6. นางอรุณวรรณ เจียกงูเหลือม
7. นางแสงดาว น้อยวรรณะ
8. นายโอภาส สุรินโยธา
9. นางสุวรรณี พงษ์บุตร
10. นายสันติชัย ฤทธาพรม
11. นางเกศแก้ว ฤทธาพรม
12. นายกิตติพศ คำโกน
13.นางสาวณัฐฐิรา บุญฒิไพโรจน์
โรงเรียนเทศบาลแสนสุข
14. นางสาวอรรญา สาคัมภีร์

ลิงค์เข้าสอบก่อนเรียนและเข้ารับการอบรมครูผู้สอนด้วยรูปแบบออนไลน์ สะเต็มศึกษา (สสวท.) ปีการศึกษา 2563 http://stemreg.ipst.ac.th/all_event