ผลการเรียนออนไลน์ภาคเรียนที่ 1/2563

0 1,407

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ขอประกาศแจ้งผลการเรียนของนักเรียนทั้งหมดตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ผ่านทางระบบแจ้งผลการเรียนออนไลน์  โดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน และ วันเดือนปีเกิดของนักเรียน กรอกเพื่อ Login เข้าดูผลการเรียนรายบุคคลของนักเรียนแต่ละคน

ดูผลการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  

ผลการเรียนของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เป็นเพียงผลครึ่งปีการศึกษา ยังไม่ใช่ผลที่เป็นจริง จะต้องนำไปรวมกับผลการเรียนในภาคเรียนที่ 2 จึงจะตัดสินเป็นผลการเรียนที่สมบูรณ์  เนื่องจากระดับชั้นประถมศึกษาการตัดสินผลการเรียนเป็นแบบรายปี ไม่ใช่รายภาคเรียน

ดูผลการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  

สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา  หากมีผลการเรียน เป็น 0 , ร, มส, ให้ติดต่อที่ครูผู้สอนแต่ละรายวิชา  เพื่อจะได้แก้ผลการเรียนให้เป็นปกติ  หรือหากนักเรียนคนใดค้างงานคุณครู  หากรู้ตัวเองให้รีบทำไว้รอ เมื่อเปิดภาคเรียนที่ 2 ให้รีบแก้ให้เสร็จโดยด่วนที่สุด