เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564

0 315

ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
เอกสารหลักฐานที่ต้องเตรียมในการสมัครเข้าเรียนในสถานศึกษานี้
1.รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 แผ่น
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน /บิดา /มารดา อย่างละ 2 แผ่น
3.สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน/บิดา/มารดา อย่างละ 2 แผ่น
สำเนาสูติบัตรนักเรียน จำนวน 2 แผ่น
4.เอกสารการย้ายโรงเรียนเดิม (กรณีย้าย)
5.เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี…)