รับสมัครบรรณารักษ์อัตราจ้าง

0 524

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาะบริการ  ตำแหน่ง บรรณารักษ์อัตราจ้าง

ด้วยโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติมีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ  จำนวน  ๑  อัตรา ปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ตำบลวารินชำราบ  อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร

ตำแหน่ง บรรณารักษ์อัตราจ้าง จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงานที่ห้องสมุด อาคาร ๒  (กาญจนาภิเษก)

๒. อัตราค่าตอบแทนที่จะได้รับ  ๖,๘๐๐.- บาท

๓. ระยะเวลาการจ้าง

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จะทำสัญญาจ้างตั้งแต่  วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔  ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๔

๔. หน้าที่ ขอบเขตงานจ้าง รายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศ

๕.  คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก  ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๕.๑  มีสัญชาติไทย

๕.๒  ไม่จำกัดเพศ  อายุไม่ต่ำกว่า   ๒๐  ปี  นับถึงวันเปิดรับสมัคร แต่ไม่เกิน ๔๕ ปี

๕.๓ ระดับการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ วุฒิการศึกษา ปวช. หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

๕.๔  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ  ด้วยความบริสุทธิ์ใจ

๕.๕  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง

๕.๖ ไม่เป็นผู้มีกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที่เป็นอุปสรรคในการทำงาน

๕.๗ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม

๕.๘ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทาง

อาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือ ความผิดลหุโทษ

๕.๙ มีทักษะในการทำงานตามที่กำหนดในรายละเอียดขอบเขตงาน

๖. วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก  ให้ขอรับเอกสารใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่  ๘  –  ๑๘  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันและเวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ทุกวัน   (เว้นวันหยุดราชการ)

ณ  งานบุคคล กลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคคล โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ