วิชาชาติร่วมเปิดตลาดน้ำโจ้กสุขใจ

0 273

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเทศบาลเมืองวารินชำราบ  ได้เปิดตลาดนัดชุมชน โดยใช้ชื่อว่า “ตลาดน้ำโจ้กสุขใจ” ในวันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564  ณ สวนสาธารณะน้ำโจ้กวารินชำราบ  เพื่อสะท้อนวิถีชีวิต  วัฒนธรรมและอัตลักษณ์เมืองวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  ภายใต้การสนับสนุนจากโครงการวิจัย “การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรม : กรณีศึกษาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี”  ซึ่งมีร้านค้าจำนวนมากเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งตลาดจะเปิดทุกวันพุธและวันอาทิตย์   ในการนี้ทางโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  โดย ดร.สราวุธ  ทองปัน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ    ได้นำคณะครูและนักเรียนสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว