ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยครูอนุบาล

0 745

ตามที่โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ได้ดำเนินการประกาศการรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งผู้ช่วยครูอนุบาล จำนวน ๕ อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานราชการ โรงเรียนเทศบาลวาริน   วิชาชาติ  และได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม 3 (ห้องสมุด) โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ใน   วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องสมุดโรงเรียน  บัดนี้การคัดเลือกได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว  ทางโรงเรียนจึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  ดังนี้

  • นางสาวฐิติวรรณ ถาบัว
  • ว่าที่ร้อยตรีธนพร ศรีนาเรือง
  • นางสุดาพร แสนทวีสุข
  • นางพิชชาภา กุ่ยกระโทก
  • นางสาวศิริกัลยา บุญไพโรจน์

ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก  มารายงานตัวและทำสัญญา ณ ห้องบริหาร โรงเรียนเทศบาล

วารินวิชาชาติ  ในวันจันทร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

หากผู้ที่ผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตัวและทำสัญญาตาม วัน เวลา ข้างต้น  ถือว่า สละสิทธิ์

และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ภายหลังมิได้

คลิกดูประกาศที่ถูกต้องที่นี่   ประกาศผลการคัดเลือกผู้ช่วยครูอนุบาล