ประกาศโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ เรื่อง การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

0 1,562