รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวสอนภาษาอังกฤษ (ครูต่างชาติ)

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวสอนภาษาอังกฤษ (ครูต่างชาติ)

ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน

วันที่ 23 กุมภาพันธ์  2566  นางปวีณา  แสงเดือน ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่   กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์…

ผลงานทางวิชาการ นางสาวพิสมัย ลาภสาร (คศ.4)

นางสาวพิสมัย ลาภสาร ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ เพื่อส่งผลงานทางวิชาการ  ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ …

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน

นิเทศการสอน คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ได้ดำเนินการนิเทศการสอนแก่คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย…

นิเทศการสอน คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ได้ดำเนินการนิเทศการสอนแก่คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ…