นักเรียนเข้าค่ายโครงการอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (e-Camp) ณ ม.อุบลฯ

0 701

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมรับการอบรมตามโครงการค่ายนัดอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (eCamp) รุ่นที่ 18 ระหว่างวันที่ 5-9 ธันวาคม 2562  ณ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยมีครูโอภาส  สุรินโยธา นำนักเรียนเข้าร่วมค่ายครั้งนี้ จำนวน 18 คน เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 2 ที่สมัครเข้าร่วมค่ายนักเรียนอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ผ่านทางออนไลน์  ซึ่งกิจกรรมจะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอิิเล็กทรอนิกส์ และการนำไปพัฒนาใช้ในอนาคต เช่น  การใช้ Kid bright  เพื่อนำไปใช้การทำสามาร์ทฟาร์ม  สมาร์ทซิติี้  ฯลฯ เป็นต้น โดยเป็นการปูพื้นฐานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ได้นำความรู้ไปใช้ในอนาคตต่อไป

กำหนดการค่ายอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์-2562-1