กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายวิชาลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ประจำปีการศึกษา 2565

0 29
วันที่ 25-27 มกราคม 2566 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ จัดโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายวิชาลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ประจำปีการศึกษา 2565 เข้าร่วมกิจกรรม SCOUTS ประเภท ไป-กลับ (1วัน) ณ ค่ายลูกเสือสวนสัตว์อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อทำการฝึก การบำเพ็ญประโยชน์ การฝึกระเบียบวินัย และการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ ซึ่งการเข้าร่ามกิจกรรมในครั้งนี้นักเรียนรู้สึกประทับใจในสถานที่ฝึกและได้ให้ความร่วมมือในการฝึกต่าง ๆ จากกับผู้กำกับลูกเสือได้เป็นอย่างดี