นิเทศการสอน คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ได้ดำเนินการนิเทศการสอนแก่คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย…

นิเทศการสอน คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ได้ดำเนินการนิเทศการสอนแก่คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ…

กิจกรรมติวเตรียมความพร้อมสอบเข้า ม.1ห้องเรียนพิเศษ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ จัดกิจกรรมติวเตรียมความพร้อมสอบเข้า ม.1ห้องเรียนพิเศษ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใน 3…

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายวิชาลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3…

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ จัดโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายวิชาลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด…

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายวิชาลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 31 มกราคม 2566 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ จัดโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายวิชาลูกเสือ เนตรนารี…

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายวิชาลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6…

วันที่ 25-27 มกราคม 2566 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ จัดโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายวิชาลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด…