กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายวิชาลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2565

0 58

วันที่ 31 มกราคม 2566 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ จัดโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายวิชาลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เป็นการจักกิจกรรมทดสอบภาคความรู้ ภาคปฏิบัติ การเดินทางไกล และอยู่ค่ายพักแรม ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก กรมทหารพรานที่ 23 (ค่ายฝึกสิงห์ดำ) ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน การรู้จักเสียสละ มีน้ำใจ ความอดทน การกล้าแสดงออก การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี