กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายวิชาลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2565

0 51

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ จัดโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายวิชาลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2565 เป็นการทดสอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและฐานการทดสอบกำลังใจ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ