ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หลังคาโค้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0 105

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)