ผลงานทางวิชาการ ครูเจตน์ตระการ บุญประสิทธิ์ (คศ.4)

0 27

คุณครูเจตน์ตระการ  บุญประสิทธิ์
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
เพื่อส่งผลงานทางวิชาการ  ครูเชี่ยวชาญ
โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี

ชื่อผลงาน :  การจัดการเรียนรู้ตามเทคนิค STAD โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง  สมรรถภาพสดใสกับความ ปลอดภัยของวัยเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชื่อผลงาน :  การพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการเคลื่อนไหวโดยใช้รูปแบบ 2B-DIA Model
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

บทคัดย่อ เรื่องที่ 1

บทคัดย่อ เรื่องที่ 2