ผลงานทางวิชาการ ครูเจตน์ตระการ บุญประสิทธิ์ (คศ.4)

0 733

คุณครูเจตน์ตระการ  บุญประสิทธิ์
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
เพื่อส่งผลงานทางวิชาการ  ครูเชี่ยวชาญ
โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี
    • ชื่อผลงาน : รายงานการจัดการเรียนรู้ตามเทคนิค STAD โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สมรรถภาพสดใสกับความปลอดภัยของวัยเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  บทคัดย่อ
    • ชื่อผลงาน : การพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการเคลื่อนไหวโดยใช้รูปแบบ 2B-DIA Model
      กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  บทคัดย่อ