Browsing Category

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูผลิตสื่อไอทีเพื่อการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 (รุ่นที่ 3)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาครูผลิตสื่อไอทีเพื่อการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 (รุ่นที่ 3) วันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2563…

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูผลิตสื่อไอทีเพื่อการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 (รุ่นที่1)

วันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2563 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาครูผลิตสื่อไอทีเพื่อการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่…

มอบหนังสือเรียนให้แก่ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 6 มิถุนายน 2563 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติดำเนินการมอบหนังสือเรียนให้แก่ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3…

พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28…

วันที่ 26 กรกฎาคม rพ.ศ.2562   นายธนศักดิ์  ภูธา รองผู้อำนวยการสถานศึกษารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา นำคณะครู และนักเรียน จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ…

โครงการพัฒนาครูผลิตสื่อไอที ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ จัดโครงการพัฒนาครูผลิตสื่อไอที โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สราวุธ  ทองปัน ผู้อำนวยการสถานศึกษาประธานกล่าวเปิดโครงการ…